Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 1. Všeobecné obchodné podmienky

  1.1Prevádzkovateľom internetového obchodu FOTOKALENDAR.SK a zároveň predávajúcim je : Miloš Hajdúch - MHAS, Topoľová 31, 974 01 Banská Bystrica.
  1.2Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
  1.3Používaním WWW stránok internetového obchodu FOTOKALENDAR.SK a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
  1.4Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
  1.5Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Objednávanie tovaru

  2.1Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
  1. prostredníctvom internetových stránok FOTOKALENDAR.SK
  2. e-mailom na adrese objednavka@fotokalendar.sk
  3. písomnou objednávkou zaslanou na adresu predávajúceho
  2.2Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
  2.3Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
  2.4Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
  2.5Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky FOTOKALENDAR.SK najneskôr do vtedy, kým nemá objednávka stav „SPRACOVANÁ“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na FOTOKALENDAR.SK v časti „Váš účet“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v EUR-ách v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
  2.6V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.
  2.7Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).
  2.8Kupujúci záväznou objednávkou prehlasuje, že je majiteľom autorských práv ku všetkým súborom použitým k spracovaniu jeho objednávky.

 3. Cena za tovar

  3.1Ceny uvedené na internetových stránkach FOTOKALENDAR.SK platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
  3.2Predajca - Miloš Hajdúch - MHAS, nie je platcom DPH.
  3.3Ceny produktov uvedené na internetových stránkach FOTOKALENDAR.SK sú konečné.
  3.4Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA“.
  3.5K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie a zabalenie tovaru - Poštovné a balné vo výške od 2,00 EUR. Tovar je zasielaný ako doporučená zásielka 1., alebo 2.triedou podľa výberu zákazníka.

 4. Platba za tovar

  4.1Tovar je možné uhradiť:
  1. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedeným vo VÚB. 
  2. na dobierku pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty a.s., dobierkový poplatok je aktuálne stanovený vo výške 0,80 EUR.
  4.2Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR-ách.
  4.3Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.
    

 5. DODACIE PODMIENKY

  5.15.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach FOTOKALENDAR.SK nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
  5.2Dodacia doba na tovar v ponuke FOTOKALENDAR.SK je nasledovná
  1. ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 48 hodín od prijatia objednávky
  2. ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 5 pracovných dní
  3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný
  5.3O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok
  5.4Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba prevodom na účet, prípadne vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry.

 6. DOPRAVA TOVARU

  6.1Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok FOTOKALENDAR.SK je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
  6.2Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
  6.3Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu Slovenskej pošty a.s.. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
  6.4V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
  6.5Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu  (ak si to druh tovaru vyžaduje).
  6.6Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  6.7Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené Slovenskou poštou a.s. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
  6.8Poplatky za dodanie tovaru. Poštovné a balné sú stanovené vo výške od 2,00 EUR. Dobierkový poplatok aktuálne vo výške 0,80 EUR. Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

 7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

  7.1Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
  7.2Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode FOTOKALENDAR.SK je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.
  7.3Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
  7.4Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
  7.5V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu.
  7.7Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry a dodacieho listu.
  7.8Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  8.1Prevádzkovateľ internetových stránok FOTOKALENDAR.SK sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

  9.1Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  9.2Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 10. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

  MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

  OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

  Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  • lotérie a iné podobné hry

  AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

  V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
   2. tovar nesmie byť použitý,
   3. tovar musí byť nepoškodený,
   4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
   5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.
  • tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)
  • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


  V Banskej Bystrici 1.1.2008
späť
Copyright © 2021 fotokalendar.sk. Powered by Zen Cart Translated by PeterB